Polityka prywatności serwisu www.poligrafiakamax.pl

 

1. Informacje og�lne.

1.     Operatorem Serwisu www.poligrafiakamax.pl jest Poligrafia Kamax, ul.Licealna 2, 41-600 �wi�toch�owice

2.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u�ytkownikach i ich zachowaniu w nast�puj�cy spos�b:

a.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.     Poprzez zapisywanie w urz�dzeniach ko�cowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c.     Poprzez gromadzenie log�w serwera www przez operatora hostingowego poligrafiakamax.pl, funkcjonuj�cego pod adresem www.poligrafiakamax.pl

2. Informacje w formularzach.

1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u�ytkownika.

2.     Serwis mo�e zapisa� ponadto informacje o parametrach po��czenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.     Dane w formularzu nie s� udost�pniane podmiotom trzecim inaczej, ni� za zgod� u�ytkownika.

4.     Dane podane w formularzu mog� stanowi� zbi�r potencjalnych klient�w, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.     Dane podane w formularzu s� przetwarzane w celu wynikaj�cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs�ugi zg�oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.     Dane podane w formularzach mog� by� przekazane podmiotom technicznie realizuj�cym niekt�re us�ugi � w szczeg�lno�ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot�w b�d�cych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie� Komputerowa j.b.r � NASK), serwis�w obs�uguj�cych p�atno�ci lub te� innych podmiot�w, z kt�rymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp��pracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.     Serwis korzysta z plik�w cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. �ciasteczka�) stanowi� dane informatyczne, w szczeg�lno�ci pliki tekstowe, kt�re przechowywane s� w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika Serwisu i przeznaczone s� do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj� nazw� strony internetowej, z kt�rej pochodz�, czas przechowywania ich na urz�dzeniu ko�cowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczaj�cym na urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj�cym do nich dost�p jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane s� w nast�puj�cych celach:

a.     tworzenia statystyk, kt�re pomagaj� zrozumie�, w jaki spos�b U�ytkownicy Serwisu korzystaj� ze stron internetowych, co umo�liwia ulepszanie ich struktury i zawarto�ci;

b.     utrzymanie sesji U�ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi�ki kt�rej U�ytkownik nie musi na ka�dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa� loginu i has�a;

c.     okre�lania profilu u�ytkownika w celu wy�wietlania mu dopasowanych materia��w w sieciach reklamowych, w szczeg�lno�ci sieci Google.

5.     W ramach Serwisu stosowane s� dwa zasadnicze rodzaje plik�w cookies: �sesyjne� (session cookies) oraz �sta�e� (persistent cookies). Cookies �sesyjne� s� plikami tymczasowymi, kt�re przechowywane s� w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy��czenia oprogramowania (przegl�darki internetowej). �Sta�e� pliki cookies przechowywane s� w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika przez czas okre�lony w parametrach plik�w cookies lub do czasu ich usuni�cia przez U�ytkownika.

6.     Oprogramowanie do przegl�dania stron internetowych (przegl�darka internetowa) zazwyczaj domy�lnie dopuszcza przechowywanie plik�w cookies w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika. U�ytkownicy Serwisu mog� dokona� zmiany ustawie� w tym zakresie. Przegl�darka internetowa umo�liwia usuni�cie plik�w cookies. Mo�liwe jest tak�e automatyczne blokowanie plik�w cookies Szczeg��owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl�darki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plik�w cookies mog� wp�yn�� na niekt�re funkcjonalno�ci dost�pne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urz�dzeniu ko�cowym U�ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog� by� r�wnie� przez wsp��pracuj�cych z operatorem Serwisu reklamodawc�w oraz partner�w.

9.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno�ci tych firm, aby pozna� zasady korzystania z plik�w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno�ci Google Analytics

10.   Pliki cookie mog� by� wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg�lno�ci sie� Google, do wy�wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u�ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog� zachowa� informacj� o �cie�ce nawigacji u�ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach u�ytkownika gromadzonych przez sie� reklamow� Google u�ytkownik mo�e przegl�da� i edytowa� informacje wynikaj�ce z plik�w cookies przy pomocy narz�dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.     Informacje o niekt�rych zachowaniach u�ytkownik�w podlegaj� logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s� wykorzystywane wy��cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs�ugi �wiadczonych us�ug hostingowych.

2.     Przegl�dane zasoby identyfikowane s� poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog� podlega�:

a.     czas nadej�cia zapytania,

b.     czas wys�ania odpowiedzi,

c.     nazw� stacji klienta � identyfikacja realizowana przez protok�� HTTP,

d.     informacje o b��dach jakie nast�pi�y przy realizacji transakcji HTTP,

e.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u�ytkownika (referer link) � w przypadku gdy przej�cie do Serwisu nast�pi�o przez odno�nik,

f.      informacje o przegl�darce u�ytkownika,

g.     Informacje o adresie IP.

3.     Dane powy�sze nie s� kojarzone z konkretnymi osobami przegl�daj�cymi strony.

4.     Dane powy�sze s� wykorzystywane jedynie dla cel�w administrowania serwerem.

5. Udost�pnienie danych.

1.     Dane podlegaj� udost�pnieniu podmiotom zewn�trznym wy��cznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.     Dane umo�liwiaj�ce identyfikacj� osoby fizycznej s� udost�pniane wy��czenie za zgod� tej osoby.

3.     Operator mo�e mie� obowi�zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa�nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ��da� w zakresie wynikaj�cym z ��dania.

6. Zarz�dzanie plikami cookies � jak w praktyce wyra�a� i cofa� zgod�?

1.     Je�li u�ytkownik nie chce otrzymywa� plik�w cookies, mo�e zmieni� ustawienia przegl�darki. Zastrzegamy, �e wy��czenie obs�ugi plik�w cookies niezb�dnych dla proces�w uwierzytelniania, bezpiecze�stwa, utrzymania preferencji u�ytkownika mo�e utrudni�, a w skrajnych przypadkach mo�e uniemo�liwi� korzystanie ze stron www

2.     W celu zarz�dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni�ej przegl�dark� internetow�/ system i post�puj zgodnie z instrukcjami:

a.     Internet Explorer

b.     Chrome

c.     Safari

d.     Firefox

e.     Opera

f.      Android

g.     Safari (iOS)

h.     Windows Phone

i.      Blackberry